ដេរីវេអនុគមន៍

ដេរីវេអនុគមន៏DOWNLOAD

Advertisements

ពីតាហ្គ័រ (Phythagorus)

គណិតវិទ្យាអាហារូបករណ៍

លីមីតនៃអនុគមន៍

ផលគុណវ៉ិចទរ័ក្នុងលំហ

អាំងតេក្រាល

សិក្សាស្វ៊ីតចំនួនពិត

 

គណិតវិទ្យាទី១០

គណិតវិទ្យាទី១0(download)

របៀបគណនារឹសការេនៃចំនួន

របៀបគណនារឹសការេនៃចំនួន

LIM TAOSIN

LIM TAOSIN

%d bloggers like this: